مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

شقايق علی‌پور
the_sacred_death7@yahoo.com  • جغرافيای معطر
    4 فروردین 1384  ( شعر فارسی )

    تا پا بگيرم / در رمندگی‌ی وحشی‌ی گيسويی / به خاطرات سبک سال‌ها... / جايی كه مرگ / جغرافيايی معطر دارد...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب