مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

علی دشت بزرگ
falsaf@web.de  • به موازات آقا بزرگ
    12 اردیبهشت 1383  ( معرفی نويسنده )

    زماني كه داشتم دو كتاب، يادداشت‌هاي روزانه، خانم برجيت رايمان، نويسنده آلمان شرقي سابق را ورق مي‌زدم، از خود پرسيدم: در آن لحظه و يا در آن روز، آقابزرگ ما چكار مي‌كرد و در كجا بود؟ آيا در فعاليت‌هاي ادبي ـ فرهنگي، سياسي ـ اجتماعي، كشور ميزبان هم شركت مي‌كرد؟...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب