مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

فرهاد آذرين  • شعر فولکلور مکزيک
    5 شهریور 1382  ( شعر ترجمه )

    کبوتر سياه / خسته ام از گريستن و هنوز از آفتاب نشانی نيست / ديگر نمی دانم که نفرينت کنم يا دعا / می ترسم که جستجويت کنم و می ترسم آنجا بيابمت که...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب