مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

رضا گرناف  • بام و باران
    27 تیر 1383  ( داستان فارسی )

    ماجد بلند شد از جا و گفت: «آقام» و دويد تا در حياط را باز كند. باران تازه شروع شده بود و نم‌نم مي‌باريد. آقام با يک گوني رو شانه يک‌وري آمد تو حياط و گوني را انداخت وسط...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب