مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

حسين زارع
dr_zare@yahoo.com  • حکایت عشق
    5 مهر 1384  ( شعر فارسی )

    ... دست‌های زخمی امیر کوه / شانه‌های کوه را فشرده است / وای من عجب حکایتی است عشق / بیستون به تیشه تکیه کرده است...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب