مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

مسعود ميناوی  • زير آوار آفتاب
    18 مهر 1383  ( داستان فارسی )

    بندر قرق آفتاب بود، آفتابی آن چنان سوزنده که از تابشش بخاری مه‌گون از سطح زمين برمی‌خاست و فضا را خاکستری و سنگين و دمدار می‌کرد، جراثقال‌ها با اهرم‌های عظيم رو به آفتاب علم شده بودند و درخت‌های استوائی بی تکان برگی از برگ غم‌انگيز می‌نمودند...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب