مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

مهدی مرادی  • ماه عسل
    5 آبان 1382  ( شعر فارسی )

    تا اين جا / زنی به نام مرواريد دارم / و ديگر / يک صندلی كه پشت به دريا / من می نشينم / برداريد / از خودشان بپرسيد ماهی ها...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب