مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

نصرت شاد
nushad@noavar.com • برشت ما، برشت شما!
  23 مرداد 1385  ( معرفی نويسنده )

  (مقاله ای به مناسبت پنجاهمین سال‌مرگ برشت، نویسنده‌ی بزرگ آلمانی)
  برشت شما کت‌های چرمی می‌پوشيد، سيگار گران هاوانا می‌کشيد، می‌خواست پزشک شود، شماره‌ی پس‌اندازی در بانک‌های سوئيس داشت، علاقه به کلکسيون و جمع‌آوری ماشين‌های مدل قديمی داشت، عاشق زنان هنرمند و روشن‌فکر غيرفمينيست بود، مخالفتی علنی با رفيق استالين نداشت، با جناب خروشچف رويزيونيست، چای می‌نوشيد...


 • ليلی و مجنون‌ها در آبزوردستان!
  9 مرداد 1385  ( معرفی نويسنده )

  (نگاهی به زندگی، آثار و عقاید هانا آرنت)
  شايد اگر نازی‌ها، نابودی فيزيکی يهوديان اروپا را در دستور روز خود قرار نمی‌دادند، هانا آرنت، فيلسوف، جامعه‌شناس و نظريه‌پرداز سياسی يهودی آلمانی‌تبار، اين چنين جدی و سخت‌کوشانه به مبارزه‌ی فکری و عملی با حکومت‌های زورگوی توتاليتر نمی‌پرداخت. گرچه او در مقاطع مختلف، خود را شاگرد کانت، ياسپرس، هوسرل، هايدگر، روزا لوگزامبرگ، هگل، مارکس و تحت تأثير ادبيات يونان باستان می‌دانست، امروزه او را روشنفکری التقاطی می‌دانند و نه فيلسوف و يا جامعه‌شناسی مستقل. توضيح اين که نظريات سياسی وی درباره‌ی قدرت و زورمداری در فاشيسم و استالينيسم، امروزه در بعضی از دانشگاه‌های غرب تدريس می‌شود...


 • آن‌هايی را که نخواندم؛ افسوس!
  6 آذر 1384  ( معرفی نويسنده )

  (زندگی و آثار مارگريت دوراس، نويسنده‌ی فرانسوی)
  ... چرا دوراس انکار می‌کند که آثارش براساس يک نظريه‌ی ادبی و يا زيباشناسانه نوشته شده‌اند؟ گرچه او می‌گويد که حين نوشتن، زندگی دوباره کشف می‌شود و تنها در تصوير و تصور، رسانه‌ای به‌نام ادبيات به‌وجود می‌آيد و با تکيه بر «ويتگنشتاين» می‌نويسد که زبان برای مطرح کردن جريان واقعی روح آگاهانه و ناخودآگاه، ناتوان است. آيا او واقعن آن‌طور که ادعا می‌کرد در تمام کتاب‌هايش، دور می‌زند و فقط درباره‌ی يک موضوع صحبت می‌کند؟...


 • ديناميت ادبی نوبل و ما فراموش‌شدگان
  27 مهر 1384  ( مقالستان )

  (نگاهی به تاريخ جايزه‌ی ادبی نوبل)
  ... جايزه‌ی نوبل در ميان هزاران جايزه‌ی ملی و بين‌المللی ادبيات در جهان، امروزه مهم‌ترين آن‌ها است، ولی بر اثر معيارهای گاهی غلط کميته‌ی نوبل، درآغاز و يا محاسبات سياسی و يا ناسيوناليستی، تنی چند از مهم‌ترين نويسندگان جهانی تاريخ، از دريافت آن محروم مانده‌اند...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب