مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

مهرانگيز رساپور
(م. پگاه)  • آرامش، منظم است
    5 آبان 1382  ( شعر فارسی )

    آرامش، منظم است / درک مي کند / بال دارد / فلوت مي زند / آب مي تراشد / شعر مي خواند / و صدايش / از صداي شکفتن گل / پرشکوفه تر است!...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب