مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

بابک سعيدی  • دخيل بستن به واژه
    17 خرداد 1383  ( شعر فارسی )

    شكست توي گلويش ترانه‌هاي عذابم / ترانه‌هاي سياهي كه مانده پشت نقابم / بلند شد كه خودش را دوباره جشن بگيرد / دوباره حلقه ببندد به حجم بسته‌ي خوابم...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب