مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

ميرجواد سيدحسينی
seyyedhosseini@hotmail.com • بحران نشر كتاب و درک حضور ديگري
  17 خرداد 1383  ( انديشه )

  مشكل كتاب، به طور عمده مشكلي است كه به مولدان آن كه به طور عمده روشنفكران باشند برمي‌‍گردد. با وجود اينكه نويسندگاني هم هستند كه براي اقشار ديگر اجتماعي از قبيل قشر عوام مي‌‍نويسند اما نظر نويسنده‌ي اين مقاله روشنفكران است...


 • رازگويي پروانه ها
  5 دی 1382  ( معرفی و نقد کتاب ، نقد شعر )

  نگاهي به اشعار كتاب «رودخانه ي اشياء»، سروده ي سيد محمد آتشي
  ... شاعر اشياء را به حضور در رويدادهاي جهان ذهني خود فرامي خواند، نقشي براي آن ها قايل مي شود و به چشم اندازي به غايت باطراوت و زنده مي رسد. اكنون ببينيم شاعر مورد نظر ما يعني آقاي آتشي در كتاب خود توانسته است اين فرآيند ذهني را به انجام فرخنده اي برساند؟...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب