مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

شهاب مباشری
shahab@gmail.com  • بخواب! دير است. دود ديدگانت را آزار می‌دهد...
    18 خرداد 1387  ( مقالستان )

    صبح زود بود كه خبردار شدم درگذشت نادر ابراهيمی را. پيش از هر چيز لحظه‌يی از ذهنم گذشت كه خوشا آسودگی‌اش از درد و... اما مگر هم‌چنان درگير بيماری بود و خبری از به‌بودی نشده بود؟ نمی‌دانستم و بی‌خبر بودم از كم و كيف آن آسيب مغزی كه حتا تكلم را ناقص كرده بود و چه حافظه‌يی را مسدود. اما امان از اين ديگر بيماری صعب فراموشی و فراموش‌كاری، كه گاه خودخواسته به آن و بی‌خبری زاده‌اش تن می‌سپاريم؛ تن كه نه، جان می‌دهيم به آن!...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب