مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

آذر سلطانی
asolt@web.de  • بورخس، نويسنده‌اي بدون رمان
    17 خرداد 1383  ( معرفی نويسنده )

    گرچه بورخس، نويسنده‌ی آرژانتيني صدها شعر سرود، داستان نوشت و مقاله منتشر كرد، ولي او رماني ننوشت. بورخس را مي‌توان يكي از نويسندگان جهان سوم به شمار آورد. او براي ادبيات كشورش همچون يک بزرگ علوي براي ما است...


  • خاطرات ادبی دوران اسارت
    6 فروردین 1383  ( معرفی نويسنده )

    ده‌ها سال بعد از اينكه بخشي از جنبش چپ به کائوتسکي، متفکر سوسيال دمکراتي، لقب مرتد داد، گروهي از طيف جوان كتاب‌خوان، سولژينينسين، نويسنده‌ي روس را يک رويزيونيست ادبي ناميد. امروزه آثار بي‌شمار اين نويسنده‌ي معترض با ده‌ها جلد رمان قطور خود، سندي بر جنايت‌هاي يک رژيم ديكتاتوري در لباس سوسياليسم است....


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب