مقالستان جهان انديشه جهان شعر جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

معرفی:

علی تدين
ali_cp1361@yahoo.com • آغاز مي شوم
  5 بهمن 1382  ( شعر فارسی )

  به تمام چشم هاي تو / و تمام رودهاي جهان / گفته بودم / كه دريا يک روز از خودش آغاز مي شود / و آسمان از ابرها...


 • در اين بيتم
  5 آبان 1382  ( شعر فارسی )

  سروده ام به درستي تو را در اين بيتم
  کجاست نام بزرگت؟ بيا در اين بيتم...


زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب