پايگاه ادبی، هنری خزه، نسخه‌ی قابل چاپ
www.khazzeh.com
----------------------------------------------


آخرین خواهش‌

مجتبا کولیوند
kolivand@andische.de


شاعر: ویلی مُونسن‌برگ Willi Münzenberg (١٨٨٩-١٩۴٠) سیاست‌مدار، ناشر و روزنامه‌نگار انقلابی و مبارز ضد فاشیست آلمان
برگردان: مجتبا کولیوند


« آخرین خواهش »

اگر که روزی من مُردم
بر روی گورم
سه شاخه گُل‌سرخ بگذارید.
از آن گُل‌های سرخی
که من آن‌ها را دوست می‌‌دارم.

و بر روی سنگ گورم
با خط سرخ بنویسید:
«او با عقل و قلب می‌رزمید
- حتا اگر چه بی‌هوده -
به سوی آفتاب.»

***
١٩١۵