پايگاه ادبی، هنری خزه، نسخه‌ی قابل چاپ
www.khazzeh.com
----------------------------------------------


و انسان این‌سان

احمد صوفی
soufi.ahmad@gmail.com


پرچیدن پرنده‌های کوچک اسیر
روبه‌روی آسمان باز
و حکم این است:
تو آزادی
اما بمان
جنگل پلنگ دارد.

*

تنگ بلور تنگ
و رقص قرمز ماهی عید
در رؤیاهایی خیس
و حکم این است:
تو آزادی
اما بمان
دریا نهنگ دارد.

*

آوار آرامش و سکوت
در ذهن جنگل انبوه
صدای چکمه‌های زرد
و پرنده‌های پریشان
هراسناک
و حکم این است:
تو آ...
آهسته‌تر
انسان تفنگ دارد...!؟


چابهار، ۸۶