پايگاه ادبی، هنری خزه، نسخه‌ی قابل چاپ
www.khazzeh.com
----------------------------------------------


برگ‌های سبز

مجتبا کولیوند
kolivand@andische.de


شعری از شاعری گمنام از کشور نیجریه
برگردان: مجتبا کولیوند

* * *

« برگ‌های سبز »

مردگان را،
صدا می‌زنیم-
جواب‌مان را می‌دهند.

زندگان را
صدا می‌زنیم-
پاسخی شنیده نمی‌شود.

روی برگ‌های خشک
که قدم می‌زنیم
صدا می‌کنند

برگ‌های سبز
صدایی ندارند...