جهان شعر
مقالستان جهان انديشه جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

اسطوره‌ها، آه...

ابراهيم احمد
آثار ديگری از اين نويسنده


لکن اين ماندن را
                      شاعر!
                              چگونه تفسير می‌کنی؟
                              خود را چگونه تعبير می‌کنی؟
اين‌جا مگر اسطوره‌ای می‌بينی؟
                                      که در خواب
                                     سنگی به شهر اساطير پرت کنی؟
با خود
        در اتاقک دربسته
                   شايد که بتوانی
                      شعری از فردوسی را، به زمزمه بخوانی
و شاه محمود را
                کمی تا قسمتی تحقير کنی
                                       (اگر مست بوی اياز است، چه باک!)
و رستم را
              تکبير کنی.
                          اگرکه کاتبان محترم و محترمه
                     او را به جرم مستی مدام
                                               خط نزده باشند
                                               و افراسياب را به جای او
                                                     ننشانده باشند

اين‌جا گمان کنم:
                     (اگر به ارتداد و ديوانگی
                                            منسوبم نفرماييد!)
در خيال هم، ديگر
                  اسطوره‌ای نمی‌رويد
                                 هرچيز روييدنی
                                        نياز به زمين مناسب و زمينه‌ای سبز دارد
                                                                               با معذرت!

نسخه‌ی قابل چاپ   18 مهر 1383    ||    ( شعر فارسی )    ||    نظر خوانندگان ( 0 )    ||    بالای صفحهزیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب