جهان شعر
مقالستان جهان انديشه جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

ستاره‌ی هالی

احمدرضا غفاری
آثار ديگری از اين نويسنده


کمی از گوش و نوک دماغ گوينده پيداست
آنتن را می‌چرخانی
   می‌خواهی روشنی دنيا را
تماشا کنی
            از اين دريچه‌ی تاريک
و چقدر حرف می‌زند:

لطفا همه‌ی شما امشب
روی پشت‌بام‌ها
نيم‌ساعت با دهان باز
آسمان را نگاه کنيد
سايه‌ی ستاره‌ی هالی
روی ماه خواهد افتاد

طويل‌ترين رودخانه‌ی دنيا
می‌گذرد
        از ميان اتاقم
و اجسادی را که با دهان باز مرده‌اند
با خود می‌برد

آنتن را می‌چرخانم
گوش و پوزه‌ی گوينده
درست در مرکز دنياست
و آخرين خبرهای مرده را
با دهان باز به بيرون پرتاب می‌کند
لطفا همه‌ی شما
نيم‌ساعت با چشم‌های بسته
و دهان نيمه‌باز
روبه‌روی همين پنجره بخوابيد

ستاره‌ی هالی از قلب ماه خواهد گذشت.

نسخه‌ی قابل چاپ   18 مهر 1383    ||    ( شعر فارسی )    ||    نظر خوانندگان ( 0 )    ||    بالای صفحه



زیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب