جهان شعر
مقالستان جهان انديشه جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

تمام قصه همين بود

مير مجتبی مولائی
آثار ديگری از اين نويسنده


باز مي گردي تو
تو باز مي گردي باز
و شاعري نوشت
مردي تمام روز در خيابان
در اتاق
پشت ميز و كنار صندلي
نبود
مردي تمام راه را نرفت
تا برنگردد
مردي با زني در جيب
و دختراني در پشت
مردي با يک اتاق
تمام قصه همين بود
حال از حياط برايم كمي ياس


بهمن 80، آبادان

نسخه‌ی قابل چاپ   5 آبان 1382    ||    ( شعر فارسی )    ||    نظر خوانندگان ( 0 )    ||    بالای صفحهزیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب