جهان شعر
مقالستان جهان انديشه جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

رؤيا

حمزه موسوی‌پور
info@khazzeh.com
آثار ديگری از اين نويسنده


بی ديوار، بی فاصله
تمامی افق روشن است و قابل لمس
اجزاء ديوارها و پنجره ها را
بر شاخه ی درختان به دار آويخته اند
طناب بازی كودكان
همان پرده های قديمی است
كه افق و پنجره را می پوشاند
رفتن جهت نمی خواهد
راه در همه سو جاری است
انديشه است
بر ابريشم هوای مقابل ظاهر می شود
انگيزه ات را نمی توانی پنهان كنی
مفهوم برهنگی تماشا دارد.
چشم ها برای ديدن آزمندترند
انگار سال ها چيزی نديده اند
دست ها به جای جنبش، به جای لمس
اشياء و احساس را معنی می كنند.
ريه ها ناله نمی كنند
هوايی را پرواز می دهند
كه تمام مويرگ ها و ياخته ها را طی كرده است
گل ها با رنگ های در هم آميخته
با عطر شيپوری ها و ياس های كبود
و غوغای اطلسی ها و پرز اقاقی ها
درميدان ها رقص كنان می گذرند.
پنج بند آزادی از هم آزادند
بيد مجنون می گويد: بيداری
تا مجال داری ببين!
اما نمی توانی
ديوار و فاصله
پرده ها و پنجره
و رژه ی ستون های نظامی را
به خواب ببينی
گويا به دنبال اين رؤيا بودی!


بهار 1378

نسخه‌ی قابل چاپ   5 شهریور 1382    ||    ( شعر فارسی )    ||    نظر خوانندگان ( 0 )    ||    بالای صفحهزیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب