جهان شعر
مقالستان جهان انديشه جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

برزخ

محمود نائل
آثار ديگری از اين نويسنده


ميان دو گودال
دلخوشم
به بركه اي كه زندگي ست.
رودخانه ها
كي خشكيدند
و آب درياها
چگونه بر زبان ساحل ماسيد
كه آدميان
در بركه ها خلاصه شدند.
مفهوم روشن عشق چيست
به روزگاري
بي آبي درياها؟
هزار و يک درخت
بكارم اگر
در كناره ي اين بركه
شايد
رودي عظيم بر آيد
جاي ريشه ها.
اكنون اما
كه نام بوته اي
شهر را آشفته مي كند
دست به چه آويزم؟


به تاريخ 27/7/69

نسخه‌ی قابل چاپ   5 بهمن 1382    ||    ( شعر فارسی )    ||    نظر خوانندگان ( 0 )    ||    بالای صفحهزیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب