جهان شعر
مقالستان جهان انديشه جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

سيندرلا

شهرام شهيدی
آثار ديگری از اين نويسنده


تمام پارک های هفت عصر به بعد را
سيگار به سيگار گشته ام
نشستم پای ميز شطرنجي
که يکی در ميان سپيد... من
اصلاً فراموش کرده ام
شماره پايی را که تنگ آمده بود از همه
و دلش می خواست فرار کند
تا پشت بته هايی که از زيرشان
ردپای آدم به آدم
نمی رسد
به عقل جن هم
که تو کجای اين خيابان
خوابيده ای روی پای کسی که دو پيراهن
از تو بيشتر درآورده است
و در تمام سوراخ سمبه ها
چيزی فرو رفته حالا روی مبل
و پرت می کند تو را
پشت دری که هزار کفش لنگه به لنگه ی قرمز
و بايد کش بيايی در اين خيابان
با ظهرهای يلدايش
که هزار غريبه به خواب تو می آيند
اين روزها
شاهزاده هم که نباشی
چه قدر کفش
پشت در خانه ات فراموش می شود!

نسخه‌ی قابل چاپ   5 آبان 1382    ||    ( شعر فارسی )    ||    نظر خوانندگان ( 0 )    ||    بالای صفحهزیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب