جهان شعر
مقالستان جهان انديشه جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

صدای پايی بدون تو...

سيامک يعقوبی
آثار ديگری از اين نويسنده


صدای پايی بدون تو
اين کوچه را کلافه کرده است
هيچ کوچه ای به بدبختی
اين بن بست نيست

اينجا مرا بدون «تو»
به آخر می رسد

موضوع هفته ی بعد زمستان بچه ها

ببخشيد آقا
من از زمستان متنفرم
هميشه ردپای يک مرد زير پنجره
بابا را برای مادرم «مرد» می کرد
مادرم بهارهای کبود داشت

الو ــ شهرداری؟!
ــ يک جنازه لای برف های اين کوچه خواب های نديده اش را
می بيند

ما بايد خانه امان را عوض کنيم
مادرم، اين کوچه را کلافه کرده است.

نسخه‌ی قابل چاپ   5 آبان 1382    ||    ( شعر فارسی )    ||    نظر خوانندگان ( 0 )    ||    بالای صفحهزیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب