جهان شعر
مقالستان جهان انديشه جهان داستان
متون کهن
مقالستان
طنز
معرفی و نقد کتاب
انديشه
گفت‌وگو
معرفی نويسنده
شعر فارسی
شعر ترجمه
نقد شعر
داستان فارسی
داستان ترجمه
نقد داستان

با وافور پدرم

حسين ديلم کتولی
gandolf1332@yahoo.com
آثار ديگری از اين نويسنده


پدرم چوپان دروغگو
مادرم شيرهايش را به بچه‌های همسايه
و از پنجره مگس‌های غول‌پيکر
پيکر پدرم
روی سينه‌ی مادر
سنگينی خاطرات جوانی
خوش بودم
گرگ خواب آهو می‌ديد
و شليک تپانچه‌ها
از نفس‌های آهو
چهارشنبه‌ها
آسش نذری مادر
بوی کافور
من با وافور پدرم
تپانچه‌بازی
تيرهای سياه
چراغ‌های خاموش کوچه‌ی ما
کنار دل پدر
مادرم
با عينک ته‌استکانی
مزه‌ی دهان پدر
ماست‌های ترش
از شير مادرم
همسايه‌ها گريه برای بچه‌ها
مادرم
هر روز مزه‌ی دهان پدر
ترش‌تر
پدرم با گرگ‌ها، با آهوها
مگس‌ها
از پنجره‌ها
فرار می‌کنند
آهوها
بچه‌های همسايه
بدون شير
من چوپان بدون تپانچه
با چراغ‌های خاموش
با بچه‌های همسايه
با وافور پدرم

نسخه‌ی قابل چاپ   19 دی 1384    ||    ( شعر فارسی )    ||    نظر خوانندگان ( 0 )    ||    بالای صفحهزیر چتر شیطان
صورتک‌های تسلیم
پاره‌های ممنوع
خانه به سيلاب